torsdag 24 februari 2011

En anmälan gällande sjukförsäkringen

Fick detta idag, och tänkte att det kunde intressera bloggläsarna. Det följande publiceras med tillstånd av anmälaren. Jag hoppas att han hör av sig här sen om hur det går med anmälan!

***

2011-02-21

Till: Polismyndigheten i Stockholms län
106 75 Stockholm

Från: Thomas Ek

Ärende: Anmälan om att finansdepartementet, staten och regeringen genom finansminister Anders Borgs försorg, till gagn för finansdepartementet, Anders Borgs politiska parti och Anders Borg själv genomfört/gjort sig skyldig till svindleri*.

Vår stat och regering har genom försäkringskassan därtill på ett orättmätigt och oetiskt sätt olovligen tagit tillbaka och konfiskerat sjuka sjukförsäkringstagares redan reserverade pengar. Vår stat och regering har genom försäkringskassan därmed även genomfört ett bedrägeri. Alternativt har bedrägeriet realiserats genom att försäkringskassan tillämpat/ar lagen felaktigt.

Staten/finansdepartementet har gjort sig skyldig till svindleri

Lagen säger att medborgarnas avgift till våra socialförsäkringar enbart skall finansiera socialförsäkringarna. Inget annat.

Men staten tar systematiskt ut alldeles för mycket pengar i avgift för våra socialförsäkringar än t.ex. vad vår allmänna sjukförsäkring i själva verket kostar. Förfarandet är oetiskt och olagligt. Förfarandet står i direkt strid mot lagstiftningen (SFS 2000:981**).

En blick bakåt i tid visar på O-motiverbart stora vinster över tid. En blick framåt i tid visar också på orimligt stora vinster över tid (se redovisning sida nr 2).

De senaste nedskärningarna i vår allmänna sjukförsäkring borde av det skälet åtminstone denna senaste gången i ordningen rimligen medföra proportionerligt minskade avgifter till sjukförsäkringen, vilket de alltså fortfarande icke gör.

Istället tillstås vår finansminister Anders Borg att i våra medier gång efter annan orättmätigt briljera med goda statsfinanser vilka i själva verket i betydande del följaktligen åstadkommits genom otillbörlig överdebitering av medborgarnas socialförsäkrings avgifter, minskat sjukförsäkringsskydd, och där sjukförsäkrings skyddet därtill med retroaktiv verkan konfiskerats*** vilket fått till följd att fler och fler medborgare fortfarande väljer att begå självmord. Mer avskyvärt än så här kan det knappast bli. Skapelsen är i första hand ett svindleri*, och jag kräver att en ändring omedelbart kommer till stånd i så motto att medborgarnas socialförsäkringsavgifter ställs i proportion till dess kostnader. Precis så som lagen föreskriver. Staten, regeringen och/eller finansdepartementet har därtill även gjort sig skyldig till ett bedrägeri. Alternativt har bedrägeriet verkställts genom att försäkringskassan tillämpat lagen felaktigt.

Regeringen, Anders Borg och dennes allianspartier inkasserar genom detta klart
vilseledande och otillbörliga tillvägagångssätt härigenom betydande ekonomiska fördelar som härigenom skall borga för regeringens och Anders Borgs utkomst men vilka genom detta förvärvats (och fortfarande förvärvas) på ett oetiskt, orättfärdigt och olagligt sätt.

*Svindleri (Brottsbalken 9 kap, 9 § eller Strafflagen 21:9) är en form av kvalificerat bedrägeri genom att det inte riktar sig mot någon eller några personer utan mot allmänheten/medborgarna direkt genom att för egen vinning sprida en vilseledande uppgift.

I **SFS 2000:981 framgår det tydligt att syftet med avgifterna är att finansiera förmånerna. Det står ingenting om att staten har rätt att ta ut en för hög avgift för att finansiera andra offentliga åtaganden. Däri ligger lagbrottet. Håkan Svärdman som är välfärdsanalytiker på Folksam meddelade på SVT rapport 2010-06-20:

CITAT: Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad, – skulle vi göra något liknande på ett försäkringsbolag så skulle vi få finansinspektionen på oss och bli återbetalningsskyldiga till kunderna, vilket är helt korrekt, säger Svärdman. SLUT CITAT

Inga kaffepengar precis

Konjunkturinstitutet uppgav augusti 2009 att vår allmänna sjukförsäkring under åren 2003-2008 frambringat en vinst på 71 MILJARDER kr. Hela socialförsäkringens samlade
överskott var 119 MILJARDER kr för år 2006.

Beräknat överskott 2010 - 2014

*Sjukförsäkringen +63 MILJARDER kronor
*Efterlevandepension +33 MILJARDER kronor
*Arbetsskadeförsäkringen +23 MILJARDER kronor
*Föräldraförsäkringen -30 MILJARDER kronor
Summa: +89 MILJARDER kronor

*Försäkringskassan, Ekonomistyrningsverket, Pensionsmyndigheten, Folksam

***med retroaktiv verkan konfiskerats
Staten och regeringen har genom försäkringskassan på ett orättmätigt och oetiskt sätt
olovligen tagit tillbaka sjuka sjukförsäkringstagares reserverade medel vilka utgjorde ett tidigare redan utlovat skydd, och konfiskerat dem. Dådet har verkställts genom att staten/regeringen genom försäkringskassan tagit tillbaka tidigare redan utlovat försäkringsskydd för gamla pågående (sjuk-) försäkringsfall som inträffat före den stora sjukförsäkringsreformen som inleddes år 2008 och fullt ut trädde ikraft år 2009/2010.

Beskrivning

De nytillkomna ändringarna i (sjuk-) försäkringsvillkoren skulle naturligtvis som brukligt, gälla nytillkomna försäkringsfall framgent, t.ex. fr.o.m. årsskiftet 2009-2010. Inte gamla och pågående försäkringsfall som för flera år sedan redan godkänts av försäkringskassan.

I och med att försäkringskassan lät de nya sjukförsäkringsreglerna även gälla gamla
pågående försäkringsfall som för flera år sedan redan godkänts av försäkringskassan så har stat och regering genom försäkringskassan därmed tagit tillbaka dessa sjuka medborgares redan reserverade medel. Så får det inte gå till.

En ny ansökan av tex. en ny sjukersättningsperiod för ett gammalt pågående försäkringsfall som tidigare redan godkänts och fallit ut, måste naturligtvis hanteras med hänsyn till de regler och utfästelser som vidkom då skadan inträffade, dvs. försäkringsfalls datumet.

Försäkringsskyddet som gällde vid försäkringsfalls datumet, måste vid försäkringens
omvandlingstidpunkt, såvida inget annat avtalats, alltid betraktas som garanterad. Vid gamla och pågående försäkrings skador måste skyddet som gällde vid försäkringsfalls datumet m.a.o. fortsätta att gälla. I annat fall, så som staten/regeringen genom försäkringskassan gjort, tar man tillbaka ett redan utlovat skydd/försäkringsskydd.

Staten/regeringen har genom försäkringskassan sålunda tagit tillbaka och konfiskerat sjuka medborgares redan reserverade medel. Alternativt har försäkringskassan tillämpat lagen fel. Handgreppet strider mot all grundläggande rättsmedvetenhet

Ur ett försäkringsmässigt perspektiv är den retroaktiva tillämpningen både oetisk,
rättsvidrig och rättsstridig. Om en fysisk eller juridisk person verkställt en dylik ändring hade utförandet naturligtvis varit både brottsligt och straffbart.

En grundläggande förutsättning för rättssamhällets existens är att medborgaren i förväg alltid skall ha en rimlig möjlighet till att kunna bedöma de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av sitt eget handlande. Då försäkringskassan på order från stat och regering nu med retroaktiv verkan tagit bort denna högst väsentliga del av försäkringsskyddet har medborgaren samtidigt också blivit berövad denna möjlighet. Medborgaren har helt enkelt blivit lurad och förd bakom ljuset.

Beskrivning - sjukförsäkring

En sjukförsäkring omsluter en överenskommelse mellan försäkringsgivare och den
försäkrade (i det här ärendet benämnd som försäkringstagare). Försäkringsgivaren förpliktigar sig att vid ett godkänt sjukdomsfall leverera ett förutbestämt och överenskommet skydd, alltså en garanti om skydd, och av det skälet kallas förbindelsen för, försäkring. Till skillnad mot en privat sjukförsäkring så är vår allmänna sjukförsäkring en rättighetslagstiftning vars definierade innebörd i all väsentlighet är likalydande. Då en försäkrings skada inträffat och försäkringsgivaren/ försäkringskassan sedermera godkänt densamma, och försäkringsskyddet därefter har lösts ut, då kan inte försäkringsgivaren efter detta ta tillbaka redan utlovat skydd. I vart fall inte utan den försäkrades medgivande. Detta är ju själva poängen med en försäkring.

Nytillkomna ändringar i försäkringsvillkoren som försämrar ett sjukförsäkrings skydd som t.ex. tidsbegränsning, måste naturligtvis av det skälet avse nytillkomna försäkringsfall framgent/framledes. Inte som vår stat och regering genom försäkringskassan beslutat om dvs. att ändringarna med retroaktiv verkan även skall gälla gamla och pågående försäkringsfall som för flera år sedan redan godkänts av försäkringskassan.

Nuvarande regering och samtliga regeringar dessförinnan har otvivelaktigt gått till val på utfästelsen att mot inbetald skatt tillhandahålla medborgaren en sjukförsäkring som icke var behäftad med någon tidsbegränsning. Sakförhållandet att vår allmänna sjukförsäkring icke var behäftad med någon tidsbegränsning har för tusentals sjuka och på grund därav vid det här laget nu ruinerade medborgare, med stor sannolikhet varit det tyngst avgörande skälet till att de under sin friska yrkesverksamma tid valde att inte teckna någon kompletterande privat sjukförsäkring.

Då stat och regering genom försäkringskassan nu med retroaktiv verkan tar bort denna
högst väsentliga och värdefulla del av dessa sedan lång tid tillbaka redan sjuka
medborgares skydd, dvs. dessa sjuka medborgares möjlighet till att tex. kunna ansöka om en förnyad tidsbegränsad sjukersättningsperiod, så är detta i direkt strid mot tidigare gällande villkor, regler och utfästelser från försäkringskassan (och vår regering) då skadan inträffade, och därefter sålunda också godkändes.

Villkoren för beviljande av varaktig sjukersättning har med de nya införda sjukförsäkringsreglerna för den sedan lång tid tillbaka redan sjuke medborgaren, samtidigt också skärpts i en så beaktansvärt hög grad att ett fortsatt skydd i praktiken och likaledes enligt försäkringskassans egen beskrivning och uppfattning, tagits bort från dessa sjuka medborgare. Detta är naturligtvis ett genuint och renodlat bedrägeri. Inget annat.

Orimliga konsekvenser

Efter det att försäkringsfallet inträffat kan den sjuke under det varande sjukdomstillståndet och en betydande tid därefter naturligtvis inte längre införskaffa någon privat sjukförsäkring. Det är i praktiken inte realiserbart. Alls. Konsekvenserna riskerar därmed bli orimliga.

Övrigt

Jag har tidigare lämnat in en likadan anmälan som den här (om än inte lika utförlig) till förvaltningsrätten i Sthlm (2011-02-08), justitieombudsmannen JO (2011-02-08) samt Stockholms tingsrätt (2011-02-14), Avd 4, Mål T 2220-11, och jag har inte hört från dem sedan dess. Antalet mänskliga tragedier tilltar sannolikt fortfarande fortlöpande p.g.a. den retroaktiva lagtillämpningen så av det skälet är det angeläget att polisen behandlar ärendet utan dröjsmål.

Hela handgreppet med den retroaktiva effekten måste rimligen vara ett misstag
Det råder förstås inget som helst tvivel om att vår allmänna sjukförsäkring är en försäkring och inte ett bidrag som vissa kritiker påstår, och det gäller både i juridisk och rättslig mening. Den allmänne och generelle medborgaren som inte besitter specialkunskaper i ämnet har märk väl, på mycket goda grunder uppfattat sin sjukförsäkring som en sjukförsäkring, innebärande en specificerad garanti om skydd som då denne blivit sjuk inte bara kan ryckas ifrån honom.

Att i samband med den nya sjukförsäkringsreformen lova sjuka medborgare nya möjligheter till rehabilitering för att åter kunna arbeta är ur både etisk och samhällsekonomisk synvinkel lovvärt och klokt. Men det berättigar naturligtvis på intet sätt regeringen eller försäkringskassan till att ta bort ett försäkringsskydd som tidigare redan varit utlovat och avgjort.

Då jag inför socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson klagade över det orimliga (olagliga) med att låta den nya lagstiftningen ha en retroaktiv verkan lät Cristina Husmark Pehrsson mig meddelas följande (genom ett e-post meddelande 2010-09-18):

CITAT;
…“Vad gäller lagstiftning så ska den i princip inte vara retroaktiv i meningen att den gäller för tiden före ikraftträdande och så är också fallet med de nya bestämmelserna för tidsbegränsad sjukersättning”
SLUT CITAT Cristina Husmark Pehrsson.

Försäkringskassans tolkning av riksdagens beslut med att tillämpa de nya sjukförsäkringsreglerna med retroaktiv verkan ser mot bakgrund av Cristina Husmark Pehrssons måttligt tydliga svar här ovan därför ut att vara en feltolkning, ett misstag helt enkelt. (?)

Thomas Ek

3 kommentarer:

Alltid Rött Alltid Rätt 24 februari 2011 21:47  

Skitbra skrivet!

Ninna 25 februari 2011 19:45  

Jättebra att detta kommer fram.
Går det inte att sprida detta till fler??
Kramar Cecilia

Charlotte Therese 25 februari 2011 19:50  

Det går bra att sprida länken till inlägget så når det fler...!

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP