måndag 28 februari 2011

Påskuppropet: motstånd och medvind

De är väldigt få, motståndarna. Hittills har jag bara sett till en enda. En kristen, katolik, dessutom.

Egentligen behöver det inte kommenteras så mycket, det räcker att hänvisa till Roland Poirier Martinssons egen absurda artikel.

Och kanske till Johannes Forsblom som ger svar på tal.

Själv undrar jag mest hur man läser evangeliet om man inte tycker att det är rätt att som kristen, och i förlängningen som kyrkor, agera enat och kraftfullt när redan utsatta människor far väldigt illa p.g.a. regler som det beslutas om politiskt.

För mig är det självklart, oavsett vilken regering som står bakom reglerna i fråga.

Det var nog lite synd att jag inte var med i programmet där Roland Poirier Martinsson debatterade med Helle Klein (blev tillfrågad, men hade inte möjlighet att svara på en gång, och då gick frågan vidare).

Det påskupprop jag har startat, vars manifestationer kommer att äga rum på omkring 40 platser i landet (hittills), den 25 april 2011, är partipolitiskt oberoende. Kyrkorna är redan med lokalt över landet, de är med oavsett vad SKR beslutar i frågan den 10 mars. Mest av allt är detta en gräsrotsrörelse bestående av folk från alla håll.

Och jag både uppmanar, uppmuntrar och vädjar till politiker som betecknar sig som blå, gröna och röda att vara med och engagera sig i detta lokalt där ni befinner er, gör det för era medmänniskors skull!

Jag sträcker ut en särskilt varm hand till just allianspolitikerna: var inte rädda för att följa era hjärtan i den här frågan, många av era kollegor är upprörda över det som sker, även om en del kanske inte vågar säga det offentligt. Ni ser ju tydligt (de flesta av er behöver inte ens något förstoringsglas!), vad som händer som en konsekvens av reglerna. Snälla, NU är det hög tid att agera utifrån det!

Vad väger egentligen tyngst: människoliv eller partipiskor?

Read more...

torsdag 24 februari 2011

En anmälan gällande sjukförsäkringen

Fick detta idag, och tänkte att det kunde intressera bloggläsarna. Det följande publiceras med tillstånd av anmälaren. Jag hoppas att han hör av sig här sen om hur det går med anmälan!

***

2011-02-21

Till: Polismyndigheten i Stockholms län
106 75 Stockholm

Från: Thomas Ek

Ärende: Anmälan om att finansdepartementet, staten och regeringen genom finansminister Anders Borgs försorg, till gagn för finansdepartementet, Anders Borgs politiska parti och Anders Borg själv genomfört/gjort sig skyldig till svindleri*.

Vår stat och regering har genom försäkringskassan därtill på ett orättmätigt och oetiskt sätt olovligen tagit tillbaka och konfiskerat sjuka sjukförsäkringstagares redan reserverade pengar. Vår stat och regering har genom försäkringskassan därmed även genomfört ett bedrägeri. Alternativt har bedrägeriet realiserats genom att försäkringskassan tillämpat/ar lagen felaktigt.

Staten/finansdepartementet har gjort sig skyldig till svindleri

Lagen säger att medborgarnas avgift till våra socialförsäkringar enbart skall finansiera socialförsäkringarna. Inget annat.

Men staten tar systematiskt ut alldeles för mycket pengar i avgift för våra socialförsäkringar än t.ex. vad vår allmänna sjukförsäkring i själva verket kostar. Förfarandet är oetiskt och olagligt. Förfarandet står i direkt strid mot lagstiftningen (SFS 2000:981**).

En blick bakåt i tid visar på O-motiverbart stora vinster över tid. En blick framåt i tid visar också på orimligt stora vinster över tid (se redovisning sida nr 2).

De senaste nedskärningarna i vår allmänna sjukförsäkring borde av det skälet åtminstone denna senaste gången i ordningen rimligen medföra proportionerligt minskade avgifter till sjukförsäkringen, vilket de alltså fortfarande icke gör.

Istället tillstås vår finansminister Anders Borg att i våra medier gång efter annan orättmätigt briljera med goda statsfinanser vilka i själva verket i betydande del följaktligen åstadkommits genom otillbörlig överdebitering av medborgarnas socialförsäkrings avgifter, minskat sjukförsäkringsskydd, och där sjukförsäkrings skyddet därtill med retroaktiv verkan konfiskerats*** vilket fått till följd att fler och fler medborgare fortfarande väljer att begå självmord. Mer avskyvärt än så här kan det knappast bli. Skapelsen är i första hand ett svindleri*, och jag kräver att en ändring omedelbart kommer till stånd i så motto att medborgarnas socialförsäkringsavgifter ställs i proportion till dess kostnader. Precis så som lagen föreskriver. Staten, regeringen och/eller finansdepartementet har därtill även gjort sig skyldig till ett bedrägeri. Alternativt har bedrägeriet verkställts genom att försäkringskassan tillämpat lagen felaktigt.

Regeringen, Anders Borg och dennes allianspartier inkasserar genom detta klart
vilseledande och otillbörliga tillvägagångssätt härigenom betydande ekonomiska fördelar som härigenom skall borga för regeringens och Anders Borgs utkomst men vilka genom detta förvärvats (och fortfarande förvärvas) på ett oetiskt, orättfärdigt och olagligt sätt.

*Svindleri (Brottsbalken 9 kap, 9 § eller Strafflagen 21:9) är en form av kvalificerat bedrägeri genom att det inte riktar sig mot någon eller några personer utan mot allmänheten/medborgarna direkt genom att för egen vinning sprida en vilseledande uppgift.

I **SFS 2000:981 framgår det tydligt att syftet med avgifterna är att finansiera förmånerna. Det står ingenting om att staten har rätt att ta ut en för hög avgift för att finansiera andra offentliga åtaganden. Däri ligger lagbrottet. Håkan Svärdman som är välfärdsanalytiker på Folksam meddelade på SVT rapport 2010-06-20:

CITAT: Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad, – skulle vi göra något liknande på ett försäkringsbolag så skulle vi få finansinspektionen på oss och bli återbetalningsskyldiga till kunderna, vilket är helt korrekt, säger Svärdman. SLUT CITAT

Inga kaffepengar precis

Konjunkturinstitutet uppgav augusti 2009 att vår allmänna sjukförsäkring under åren 2003-2008 frambringat en vinst på 71 MILJARDER kr. Hela socialförsäkringens samlade
överskott var 119 MILJARDER kr för år 2006.

Beräknat överskott 2010 - 2014

*Sjukförsäkringen +63 MILJARDER kronor
*Efterlevandepension +33 MILJARDER kronor
*Arbetsskadeförsäkringen +23 MILJARDER kronor
*Föräldraförsäkringen -30 MILJARDER kronor
Summa: +89 MILJARDER kronor

*Försäkringskassan, Ekonomistyrningsverket, Pensionsmyndigheten, Folksam

***med retroaktiv verkan konfiskerats
Staten och regeringen har genom försäkringskassan på ett orättmätigt och oetiskt sätt
olovligen tagit tillbaka sjuka sjukförsäkringstagares reserverade medel vilka utgjorde ett tidigare redan utlovat skydd, och konfiskerat dem. Dådet har verkställts genom att staten/regeringen genom försäkringskassan tagit tillbaka tidigare redan utlovat försäkringsskydd för gamla pågående (sjuk-) försäkringsfall som inträffat före den stora sjukförsäkringsreformen som inleddes år 2008 och fullt ut trädde ikraft år 2009/2010.

Beskrivning

De nytillkomna ändringarna i (sjuk-) försäkringsvillkoren skulle naturligtvis som brukligt, gälla nytillkomna försäkringsfall framgent, t.ex. fr.o.m. årsskiftet 2009-2010. Inte gamla och pågående försäkringsfall som för flera år sedan redan godkänts av försäkringskassan.

I och med att försäkringskassan lät de nya sjukförsäkringsreglerna även gälla gamla
pågående försäkringsfall som för flera år sedan redan godkänts av försäkringskassan så har stat och regering genom försäkringskassan därmed tagit tillbaka dessa sjuka medborgares redan reserverade medel. Så får det inte gå till.

En ny ansökan av tex. en ny sjukersättningsperiod för ett gammalt pågående försäkringsfall som tidigare redan godkänts och fallit ut, måste naturligtvis hanteras med hänsyn till de regler och utfästelser som vidkom då skadan inträffade, dvs. försäkringsfalls datumet.

Försäkringsskyddet som gällde vid försäkringsfalls datumet, måste vid försäkringens
omvandlingstidpunkt, såvida inget annat avtalats, alltid betraktas som garanterad. Vid gamla och pågående försäkrings skador måste skyddet som gällde vid försäkringsfalls datumet m.a.o. fortsätta att gälla. I annat fall, så som staten/regeringen genom försäkringskassan gjort, tar man tillbaka ett redan utlovat skydd/försäkringsskydd.

Staten/regeringen har genom försäkringskassan sålunda tagit tillbaka och konfiskerat sjuka medborgares redan reserverade medel. Alternativt har försäkringskassan tillämpat lagen fel. Handgreppet strider mot all grundläggande rättsmedvetenhet

Ur ett försäkringsmässigt perspektiv är den retroaktiva tillämpningen både oetisk,
rättsvidrig och rättsstridig. Om en fysisk eller juridisk person verkställt en dylik ändring hade utförandet naturligtvis varit både brottsligt och straffbart.

En grundläggande förutsättning för rättssamhällets existens är att medborgaren i förväg alltid skall ha en rimlig möjlighet till att kunna bedöma de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av sitt eget handlande. Då försäkringskassan på order från stat och regering nu med retroaktiv verkan tagit bort denna högst väsentliga del av försäkringsskyddet har medborgaren samtidigt också blivit berövad denna möjlighet. Medborgaren har helt enkelt blivit lurad och förd bakom ljuset.

Beskrivning - sjukförsäkring

En sjukförsäkring omsluter en överenskommelse mellan försäkringsgivare och den
försäkrade (i det här ärendet benämnd som försäkringstagare). Försäkringsgivaren förpliktigar sig att vid ett godkänt sjukdomsfall leverera ett förutbestämt och överenskommet skydd, alltså en garanti om skydd, och av det skälet kallas förbindelsen för, försäkring. Till skillnad mot en privat sjukförsäkring så är vår allmänna sjukförsäkring en rättighetslagstiftning vars definierade innebörd i all väsentlighet är likalydande. Då en försäkrings skada inträffat och försäkringsgivaren/ försäkringskassan sedermera godkänt densamma, och försäkringsskyddet därefter har lösts ut, då kan inte försäkringsgivaren efter detta ta tillbaka redan utlovat skydd. I vart fall inte utan den försäkrades medgivande. Detta är ju själva poängen med en försäkring.

Nytillkomna ändringar i försäkringsvillkoren som försämrar ett sjukförsäkrings skydd som t.ex. tidsbegränsning, måste naturligtvis av det skälet avse nytillkomna försäkringsfall framgent/framledes. Inte som vår stat och regering genom försäkringskassan beslutat om dvs. att ändringarna med retroaktiv verkan även skall gälla gamla och pågående försäkringsfall som för flera år sedan redan godkänts av försäkringskassan.

Nuvarande regering och samtliga regeringar dessförinnan har otvivelaktigt gått till val på utfästelsen att mot inbetald skatt tillhandahålla medborgaren en sjukförsäkring som icke var behäftad med någon tidsbegränsning. Sakförhållandet att vår allmänna sjukförsäkring icke var behäftad med någon tidsbegränsning har för tusentals sjuka och på grund därav vid det här laget nu ruinerade medborgare, med stor sannolikhet varit det tyngst avgörande skälet till att de under sin friska yrkesverksamma tid valde att inte teckna någon kompletterande privat sjukförsäkring.

Då stat och regering genom försäkringskassan nu med retroaktiv verkan tar bort denna
högst väsentliga och värdefulla del av dessa sedan lång tid tillbaka redan sjuka
medborgares skydd, dvs. dessa sjuka medborgares möjlighet till att tex. kunna ansöka om en förnyad tidsbegränsad sjukersättningsperiod, så är detta i direkt strid mot tidigare gällande villkor, regler och utfästelser från försäkringskassan (och vår regering) då skadan inträffade, och därefter sålunda också godkändes.

Villkoren för beviljande av varaktig sjukersättning har med de nya införda sjukförsäkringsreglerna för den sedan lång tid tillbaka redan sjuke medborgaren, samtidigt också skärpts i en så beaktansvärt hög grad att ett fortsatt skydd i praktiken och likaledes enligt försäkringskassans egen beskrivning och uppfattning, tagits bort från dessa sjuka medborgare. Detta är naturligtvis ett genuint och renodlat bedrägeri. Inget annat.

Orimliga konsekvenser

Efter det att försäkringsfallet inträffat kan den sjuke under det varande sjukdomstillståndet och en betydande tid därefter naturligtvis inte längre införskaffa någon privat sjukförsäkring. Det är i praktiken inte realiserbart. Alls. Konsekvenserna riskerar därmed bli orimliga.

Övrigt

Jag har tidigare lämnat in en likadan anmälan som den här (om än inte lika utförlig) till förvaltningsrätten i Sthlm (2011-02-08), justitieombudsmannen JO (2011-02-08) samt Stockholms tingsrätt (2011-02-14), Avd 4, Mål T 2220-11, och jag har inte hört från dem sedan dess. Antalet mänskliga tragedier tilltar sannolikt fortfarande fortlöpande p.g.a. den retroaktiva lagtillämpningen så av det skälet är det angeläget att polisen behandlar ärendet utan dröjsmål.

Hela handgreppet med den retroaktiva effekten måste rimligen vara ett misstag
Det råder förstås inget som helst tvivel om att vår allmänna sjukförsäkring är en försäkring och inte ett bidrag som vissa kritiker påstår, och det gäller både i juridisk och rättslig mening. Den allmänne och generelle medborgaren som inte besitter specialkunskaper i ämnet har märk väl, på mycket goda grunder uppfattat sin sjukförsäkring som en sjukförsäkring, innebärande en specificerad garanti om skydd som då denne blivit sjuk inte bara kan ryckas ifrån honom.

Att i samband med den nya sjukförsäkringsreformen lova sjuka medborgare nya möjligheter till rehabilitering för att åter kunna arbeta är ur både etisk och samhällsekonomisk synvinkel lovvärt och klokt. Men det berättigar naturligtvis på intet sätt regeringen eller försäkringskassan till att ta bort ett försäkringsskydd som tidigare redan varit utlovat och avgjort.

Då jag inför socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson klagade över det orimliga (olagliga) med att låta den nya lagstiftningen ha en retroaktiv verkan lät Cristina Husmark Pehrsson mig meddelas följande (genom ett e-post meddelande 2010-09-18):

CITAT;
…“Vad gäller lagstiftning så ska den i princip inte vara retroaktiv i meningen att den gäller för tiden före ikraftträdande och så är också fallet med de nya bestämmelserna för tidsbegränsad sjukersättning”
SLUT CITAT Cristina Husmark Pehrsson.

Försäkringskassans tolkning av riksdagens beslut med att tillämpa de nya sjukförsäkringsreglerna med retroaktiv verkan ser mot bakgrund av Cristina Husmark Pehrssons måttligt tydliga svar här ovan därför ut att vara en feltolkning, ett misstag helt enkelt. (?)

Thomas Ek

Read more...

onsdag 23 februari 2011

Påskuppropet - några artiklar

Det skrivs enormt mycket just nu i frågan. Har försökt samla ihop en del länkar här, men det finns mer...och ännu mer blir det. (Jag uppdaterar denna lista löpande.)

Påskupprop planeras i 35 städer


SKR: Stoppa utförsäkringarna

Dags för Sveriges kristna att ta ställning

Kyrkan vill stoppa utförsäkringarna

Utförsäkrade Paulina


Maktmissbruket måste stoppas


Vi är alla delar av samma kropp

SKR överväger upprop


Kyrkan vill att politikerna stoppar utförsäkringar

Efterlyses: kyrkans profetiska röst

Dags för biskopsbrev om sprickorna i välfärden

Dags för ett påskupprop

SKR vill påpeka om något gått snett

Ett år med utförsäkringar

Människosynen avgörande skäl att agera mot sjuka sjukförsäkringen

Diakoner hoppas på nytt påskupprop


Diakoner inställda på nytt påskupprop


Anne: så förnedrande att inte bli trodd


Allt fler kräver mänskligare sjukregler


Henrik: på väg mot ekonomisk ruin


Ta ditt ansvar, Kristersson!

Skickade brev: "jag dog inatt"

Lars-Gunnar: "Jag vet inte hur jag ska överleva"

Maken avled, ombads besöka arbetsförmedlingen

Diakoner rasar mot utförsäkringsregler


Diakoner reagerar mot hårda sjukförsäkringsregler


Påskupprop mot utförsäkringar (Tro och politik)

Påskuppropet


Stoppa utförsäkringarna
(Seglora smedja)

Ekumeniskt upprop


Ett folkligt upprop med krav på att stoppa utförsäkringarna


Stoppa utförsäkringarna (Världen idag)

***

Här finns Påskuppropet på facebook

Här kan du skriva under brevet till socialförsäkringsministern:
Vill du också att Kristersson ska ta sitt ansvar?

Och här kan du skriva under namninsamlingen


Här (under berättelser) kan du läsa om några av många tusen enskilda fall.

Här finns fler.

Och här finns en ny mycket informativ sida om de myter som har spritts om sjukförsäkringen.

Read more...

söndag 20 februari 2011

Vill du också att Ulf Kristersson ska ta sitt ansvar?

Flera har hört av sig om att de vill skriva under den här artikeln. Men eftersom den redan är publicerad så öppnar jag nu upp möjligheten att skriva på den via kommentarerna i bloggen istället. Vill du skriva på och visa ditt stöd, så gör det i kommentarerna i den här tråden.

Gå med i påskuppropet du också, sprid info (dela på facebook, maila, blogga, twittra, etc, etc), och hjälp till att ordna en manifestation i din närmaste stad, börja med att kolla in och "gilla" facebooksidan för uppropet.

Här finns en namninsamling för Påskuppropet som du kan skriva på också.

***

Hur kommer det sig att Ulf Kristersson, när han konfronteras med de utförsäkrades öden, har tagit för vana att skylla ifrån sig på Försäkringskassan och läkarna? Som om det vore dessas fel att tiotusentals personer utsätts för det pågående gigantiska utförsäkringsexperimentet.

Det är ju han själv som i dagsläget är ytterst ansvarig för hur sjukförsäkringsreglerna ser ut, om än han har ärvt Cristina Husmark Pehrssons tungt belastade utförsäkringsskrivbord. Varför tar han då inte sitt fulla ansvar som ny socialförsäkringsminister och gör något åt den uppenbara katastrofen?

Varför stoppar han inte de inhumana utförsäkringarna i väntan på resultatet av den utredning som har tillsatts för att reparera de massiva bristerna i reformen?

Borde ministern inte agera snabbt i fråga om några av de värsta fallgropar som redan har uppmärksammats? Varför ytterligare fördröja plågan för alla drabbade? Borde han inte ha som högsta prioritet nu att skriva ett ynka litet papper före den 22 mars, ett papper som bland annat skulle förhindra att de som nu utförsäkras drabbas lika hårt ekonomiskt som över hälften av de utförsäkrade hittills har gjort?

Att som sjuk ifrågasättas, kränkas och tvingas till Arbetsförmedlingen i tre månader för att ”sysselsättas” eller söka obefintliga jobb vid en statisk slutpunkt för sjukskrivningen som infaller helt fel rehabiliteringsmässigt, är vansinnigt nog. Att dessutom försöka klara sig på en inkomst under existensminimum under denna tid är helt enkelt inte värdigt ett välfärdssamhälle. Att SGI:n, den sjukpenninggrundande inkomsten, av olika anledningar nollas, och att A-kassedagarna som hade behövts efter tillfrisknandet äts upp av meningslösa ALI-åtgärder, är kontraproduktivt och leder ironiskt nog till att sjuka förlorar sina möjligheter att rehabiliteras och komma tillbaka i arbetslivet. Att dessa utförsäkringar inte drabbar bara en gång utan är reglerade så att de återkommer regelbundet är ofattbart och oacceptabelt.

Finns det kanske en dold agenda bakom det rekordsnabba nedmonterandet av den allmänna sjukförsäkringen, kombinerat med oviljan att reparera de värsta fadäserna? Kommer alla snart att tvingas teckna privata försäkringsalternativ? Och vad händer då med dem som redan är sjuka nu och som inte kommer att ha den möjligheten?

Vi är många sjuka, anhöriga, vänner, läkare, anställda på FK och AF och sympatiserande med partier från vänster till höger, som tycker att skam har gått rundgång på torra land alltför länge, med förödande konsekvenser för människor. Det finns inte längre en fungerande försäkring för den som har oturen att bli sjuk. Ett påskupprop har därför dragits igång, en facebooksida och ett evenemang har startats och manifestationer på Annandag påsk planeras runt om i landet. Vi hoppas att svenska folket går samman den här dagen, går ut på gator och torg och visar att vi inte tycker att det är människovärdigt att sjuka behandlas på detta sätt! Vi accepterar inte att vi har blivit kollektivt rånade på vår gemensamma sjukförsäkring. Vi vill inte att sjuka hänvisas till socialbidrag och aktiviteter som förvärrar sjukdomarna. Vi vill att läkarnas utlåtanden respekteras.

Anslut dig till påskuppropet du också, sprid info, och hjälp till att ordna något där du bor, du kan få kontakt med andra i samma stad genom facebooksidan för uppropet (rubriken där blev fel och går tyvärr inte att ändra): Påskuppror mot utförsäkringarna.

LiseLotte Olsson
V:s representant i socialförsäkringsutredningen

Jenny Fjell
läkare, initiativtagare till nätverket Resurs

Marie Larsson
diakon i Visby domkyrkoförsamling samt sjuksköterska

Bernth Olofsson
fd arbetsförmedlare

Ylva Eggehorn
författare

Arne Carlsson
pastor i Svenska Missionskyrkan

Henry Ascher
barnläkare och docent

Elisabeth Hjorth
författare och doktorand i teologi

Bo Håkansson
sjukhuspräst, teol dr.

Kaarina Drynjeva
religionshistoriker

Kristian Lundberg
författare

Eva Wilks
leg sjukgymnast/leg psykoterapeut

Richard Thörn
präst Svenska kyrkan

Magnus Sundell
frilansjournalist

Johan Danell
Taizé

Maria Küchen
skribent

Charlotte Thérèse Björnström
teolog och initiativtagare till påskuppropet

Anders Östman
frälsningssoldat och fd folkhögskolerektor

Anna Jörgensdotter
författare

Karin Håkansson
präst i Svenska kyrkan

Henrika Thomasson
projektledare

Anneli Ekholm
diakon i Svenska kyrkan i Valbo församling

Carin Holmberg
sociolog

Bob Hansson
författare

Tiina Kiveliö
utvecklingsledare

Kenneth Ritzén
religionsvetare

Gun Kraft
lärare

Bengt Kraft
präst i Svenska kyrkan

Anna Kettner
rinkebybo, socialdemokrat och pastor

Henrik Rydström
skribent och lagkapten i Kalmar FF

Ros-Marie Eliasson
diakon i Svenska kyrkan i Uppsala

Ana Valdés
författare

Birgitta Stenberg
författare

Rosita Borum-Halvars
diakon i Svenska kyrkan i Rättvik

Read more...

måndag 14 februari 2011

Ta ditt ansvar, Ulf Kristersson!

Hur kommer det sig att Ulf Kristersson, när han konfronteras med de utförsäkrades öden, har tagit för vana att skylla ifrån sig på Försäkringskassan och läkarna? Som om det vore dessas fel att tiotusentals personer utsätts för det pågående gigantiska utförsäkringsexperimentet.

Det är ju han själv som i dagsläget är ytterst ansvarig för hur sjukförsäkringsreglerna ser ut, om än han har ärvt Cristina Husmark Pehrssons tungt belastade utförsäkringsskrivbord. Varför tar han då inte sitt fulla ansvar som ny socialförsäkringsminister och gör något åt den uppenbara katastrofen?

Varför stoppar han inte de inhumana utförsäkringarna i väntan på resultatet av den utredning som har tillsatts för att reparera de massiva bristerna i reformen?

/.../

Anslut dig till påskuppropet du också, sprid info (dela på facebook, maila, blogga, twittra, etc, etc), och hjälp till att ordna något där du bor, du kan få kontakt med andra i samma stad genom facebooksidan för uppropet.

Läs hela artikeln här.

Read more...

lördag 5 februari 2011

Tyska teologer utmanar katolska kyrkans lära

"BERLIN — University theologians in Germany have called on the Catholic Church to abandon the vow of celibacy for priests, open up the clergy for women and accept gays couples.

The 143 professors said the church must implement bold reforms because of "a crisis without precedent" following the discovery of widespread sexual and physical abuses by clergymen a year ago.

More Christians than ever have turned their backs on the Catholic Church in the past year, they said. "The Church has to understand these signs and move beyond its ossified structures to regain new vitality and credibility."

/.../

The appeal – signed by a few Austrian, Swiss and by almost a third of Germany's Catholic university theologians – is a rare challenge to the clergy establishment and the Vatican, because the church has a veto right in appointing theologians at Germany's state-run universities."

Läs hela artikeln här.

Read more...

fredag 4 februari 2011

Catholic women priests - a theological break through on its way!?

"Few people will have noticed that a subtle shift has taken place in the central Catholic Teaching Authority with regard to the reasons for which women are being excluded from the ordained ministries.

In the document Inter Insigniores of 1975 a number of arguments had already been abandoned, arguments favoured by earlier theologians. Among these we find:

* Women may not touch sacred objects . (for example: Richard of Middleton)
* It is not becoming for women to have the clerical tonsure. (for example: Henricus de Sergusio)
* Women are not created in the image of |God. (for example: Huguccio, Antonius de Butrio)
* Women are less intelligent than men and highly unreliable. (for example: John Duns Scotus § 19). This last reason, incidentally, was still part of the Church's official Canon law until 1915.

Over the past 25 years some of the arguments of Inter Insigniores itself are now seemingly being ignored.

Reading the documents in which our present Pope, Pope Benedict XVI, has been involved, we find that little weight is attached to reasons such as:

* Paul did not allow women to teach men (1 Timothy 2,11-15).
* Women should be subject to men ( 1 Corinthians 11,2-XVI).
* Only a man is a perfect human being and can thus properly represent Christ (Thomas Aquinas).
* Christ was incarnated as a man, in fact maleness is an essential ingredient of the Incarnation in God's plan of redemption, an argument Pope John Paul II was fond of (Mulieris Dignitatem § 26).

In documents of the last 25 years Pope Benedict XVI no longer mentions such reasonings. Rather he narrows his focus. He reduces the argument simply to three central key assertions:

1. Jesus appointed only men as apostles.
2. In doing so Jesus established masculinity in the ministry as a permanent norm that has to be followed by the Church.
3. This norm of having a male ministry has been confirmed by the constant and universal Teaching of the Church throughout Tradition.

In short we may say that, according to Pope Benedict XVI, Christ established a masculine order of bishops and priests; and that the Church of all times and places has constantly affirmed this as a norm through its practice and teaching.

So what to make of these central assertions by Pope Benedict XVI? We can do no better than briefly examine the validity of each of the three pegs on which he now hangs the argument."

Read the whole article here.

Read more...

onsdag 2 februari 2011

Påskupprop!

Ett påskupprop är på gång, och sprider sig för närvarande land och rike runt.

Evenemanget finns här, och en facebooksida finns här. Gå med där, och berätta om det för alla som ännu inte känner till det!

Det är partipolitiskt obundet, och även om frågan akut pekar på nödvändigheten av en politisk regelförändring, så är det först och främst en medmänsklig angelägenhet som gäller alla utan undantag.

Sjuka, anhöriga, och övriga med insikt, empatisk förmåga och alla sinnen i behåll har fått nog!

Diakonerna i svenska kyrkan rasar... Men biskoparna tassar runt på tå. Åtminstone Lennart Koskinen, som annars inte brukar hålla inne med sina åsikter. Det gäller tydligen för en del att inte verka vara för politiska när det brinner i knutarna? Men tänker man då inte på att man uttrycker ett godkännande av den pågående utrensningspolitiken om man inte ryter till emot den?

Passivitet och lamhet klär kyrkan riktigt, riktigt illa!

Och när nu kd plötsligt vill börja gå i spetsen som alliansens "sociala röst" (var fanns den före valet?), varför tvekar då ännu den öppet kd-sympatiserande biskopen att stödja det?

Read more...

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP